Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

Programın Amaçları:

          Gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan orta ve üst kademelerde çalışabilecek profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmek ve halen çalışmakta olanların da sahip oldukları bilgi, birikim ve yeteneklerini artırmak.

              Kamu ve özel sağlık kurumlarının yönetsel faaliyetlerini (yönetim, muhasebe, finansman, halkla ilişkiler vb.) yürütecek personel yetiştirmek.

               Kamu ve özel  sağlık kurumlarında çalışan personeli eğitmek.

               Sağlık yönetimi alanında çalışacak eğitimcileri ve araştırmacıları yetiştirmek.

              Sağlık hizmetleri sisteminin yönetimi, organizasyonu, finansmanı ve performansı hakkında temel ve uygulamalı bilgiler oluşturmak ve paylaşmak.

        Sağlık sektörünü konu alan bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve uygulamalarla ve sunulacak danışmanlık hizmetleriyle toplumun sağlık seviyesinin ve sağlık hizmeti veren kurumların verimliliğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

 

Programın Avantajları:

            Az sayıda üniversitede eğitim olanağının bulunması nedeniyle sınırlı sayıda mezun veriliyor olması.

            Sağlık sektörü (kamu ve özel) yatırımlarının artan bir hızda devam etmesinin iş olanaklarını artırması.

            Staj imkânı sunulması dolayısıyla mezuniyet sonrası aynı kurumda çalışmaya devam etme şansının olması.

 

Programın Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri:

            Sağlık alanındaki gelişmelere ve bu anlamda da sağlıkla ilgili bölüm ve programların üniversitelerde yer almasına öncülük ettiği bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık alanındaki harcamaların büyüklüğü ve elde edilen kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi gerekliliği bu kurumların yönetiminin özellikle sağlık ve yönetim (idarecilik) alanında yetişmiş yönetim kademeleri tarafından yapılması gereğini ortaya çıkarmış ve bu bölümlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de sağlık alanındaki gelişmeler bu bölümlerin acil olarak açılma gereğini ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla sağlık yönetimi eğitimi ile mezunların, sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesi ile sağlık mevzuatı ve sağlık insan gücü konularında gerekli bilgi edinmelerini ve bu alanda bilimsel araştırma yapabilecek beceriyi kazanmalarını sağlamak amacı güdülmektedir.

            Teknolojik gelişmelerin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da takip edilmesi ve hızlı bir şekilde kullanıma geçilmesi zorunluluğu vardır. Bu bağlamda sağlık alanında yönetici kademesinde bulunanların bir yandan bu gelişmeleri takip edebilecekleri düzeyde tıbbi terminolojiye ve diğer yandan da sunulan hizmetlere yönelik ortaya çıkabilecek yönetsel, örgütsel, finansal vb. sorunlara operasyonel bakış getirebilecek sayısal karar verme süreçlerini de içeren temel işletmecilik anlayışına sahip olmaları gerekliliği açıktır. Sağlık Yönetimi bölümü, öğrencilerini her iki alana yönelik görev aldıkları kurumlarda karşılarına çıkabilecek problemleri eğitim sürecinde kendilerine sunulan bilgi birikimiyle diğer yönetim kademelerine göre daha kolay aşabilecekleri bir düzeye getirecektir.

 

Program Mezunlarının İstihdam Alanları:

            Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olanlar kamu ve özel sektör sağlık kurumlarının tümünde (Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra birimleri, kamu ve özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, aile hekimlikleri, halk sağlığı merkezleri, sosyal güvenlikle ilgili kurumlar, özellikle sağlıkla ilgili olmak üzere sigorta şirketleri, ilaç ve tıbbi alet üreten ve pazarlayan sanayi işletmeleri, sağlık sektörüne danışmanlık hizmeti veren danışmanlık firmaları vb. konuyla ilgili bir çok alanda) istihdam edilebilecektir. Lisansüstü eğitim yapmaya ilgi duyan ve akademik çalışmaları önemseyen başarılı mezunların çeşitli üniversitelerdeki ilgili bölümlerde öğretim elemanı olarak çalışma imkanı da bulunmaktadır.

 

Programın Mezuniyet Koşulu:

            Sağlık Yönetimi Bölümünden mezun olabilmek için 8 dönemden oluşan ve diğer sekme de (dersler kısmında) tablo halinde kodları, adları ve kredileri gösterilen derslerden başarılı olmak gerekmektedir.