Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

I. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ101

Türk Dili I

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamaktır. Ayrıca, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Türk Dili dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ121

İngilizce I 

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar; başlangıç ve orta düzey öğrencilerine pratik konuşma becerisi kazandırmak; İngilizce’nin uluslararası kullanımı ve ilgili konular; görsel sunumlar; çeşitli öğretim teknikleri; Dinle-Konuş yöntemleri; iletişimsel yaklaşım, Doğal yaklaşım.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ141

Beden Eğitimi I  (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersinİçeriği:BedenEğitiminintanımı, bedeneğitimininamacı, bedeneğitimininbölümleri, spor, oyun, jimnastik, sporuntanımı, Türkiye’deyapılansporçeşitleri, sporunsınıflandırılması, oyununtanımı, oyununamacı, bedeneğitimiyönündenoyunjimnastiğintanımı, jimnastiğinamacı, çeşitleri, hareket, hareketlerinkaynaklaragöredağılımı, kaslarınçalışmalaragöreayırımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ143

Güzel Sanatlar I (Müzik) (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ145

Güzel Sanatlar I (Resim) (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Serbestnoktaçalışması, çizgiçalışması, grafikselolarakisimveunvançalışması, tonlamaçalışması, dokumaçalışması, afisçalışması, içyapıçalışması.

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ147

Tiyatroya Giriş I  (Seç.) 

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Güzel Sanatlar alanında yeteneklerini kullanmak isteyen öğrencilere seçmeli olarak uygulanacak, drama, sahne, diksiyon, rol yeteneği alanlarında eğitim verilecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ149

Halk Bil. ve H. Oyunl. I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Halkbiliminin Doğuşu ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi. Karşılaştırmalı Kuram, Fin Yöntemi ve Türkiye’deki Uygulanışı. Propp Yöntemi ve Elazığ Masalları. Yapısalcılık, C. Levi-Strauss ve Dede Korkut’ta Renkler.Farklı Yörelere Özgü Halk Oyunlarının Oyunsal Tanıtımları; Kostüm ve Müzik Özelliklerinin İncelenmesi; Değişik folklorik özellikleri yansıtan halk oyunları, Coğrafi ve diğer etkinliklerden kaynaklanan farklı yöre karakterleri ve kişilik yapılarının incelenmesi; Çifte telli, Ege zeybek; Eskişehir, Silifke, Bitlis ve Artvin yöreleri halk oyunlarının öğretimi; Halk Oyunları ve Kültür İlişkisinin İncelenmesi; Halk Oyunlarının Birinci ve İkinci Kademe Okullarında Nasıl Uygulanacağının Öğretilmesi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ151

Fotografi I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Ders içeriği ile ilgili bilgilendirme; Fotoğrafın Tanımı/Tarihçesi, Fotoğraf Sanat İlişkisi, Fotoğraf Makinesinin Tanıtılması, Diyafram/Enstantane, Kompozisyon Kuralları, Sadelik / Basitlik /Belirginlik, Fotoğrafta Zamanlama, Işık (Ters Işık /Yanal Işık /Kontrast), Doku, Ritm /Şema, Perspektif, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri, Özgün Fotoğraf Çekimi, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BEF107

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Seç.)

3

0

3

2

 

Dersin İçeriği:Bilgi-işlem aracı olarak bilgisayarın tanımı; bilgi-işlem kavramları; bilgisayarı oluşturan unsurlar; yazılım ve donanım; yazılım çeşitleri: Tablolama yazılımları, kelime-işlem yazılımları, veri tabanları: Dosya organizasyonu ve işlem teknikleri, veri tabanı prensipleri, temel uygulamalar bu dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY1001

Hukukun Temel Kavramları 

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu ders çerçevesinde önce temel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlak ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır. -Toplumsal düzen ve hukuk kavramı -Hukukun Amaçları -Hukuk Kuralları -Hukukun Kaynakları -Hukuk Kurallarının Yorumu -Kamu hukuku-özel hukuk ayırımı -Kamu hukukunun dalları -Kamu hukukunun temel kavram ve konuları (anayasa, Türkiye’nin idari yapısı, suç kavramı ve unsurları vb.) -Özel Hukukun dalları -Özel Hukukun temel kavram ve konuları (Gerçek ve tüzel kişiler, ehliyet, mülkiyet, sözleşme, haksız fiil, ticari işletme, tacir, kıymetli evrak vb.) Hukukun Temel Kavramları ve Genel Bilgiler; Kamu ve Özel Hukukun Dalları; Hukukun Kaynakları; Hukuki İlişkiler ve Haklar; Hukuki Eylem ve İşlemler; Hakların Edinilmesi ve Hakların Yitirilmesi, Hakların Korunması; Sorumluluk; Yargı Yerleri; İnsan Hakları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY1003

İşletme Bilimine Giriş I

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği:Temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, işletmenin ekonomi içerisindeki yeri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmeler arası antlaşmalar ve birlikler,işletmenin çevresi, işletmenin kuruluş nedenleri,kuruluş aşamaları, işletmenin maliyetleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY1005

Mikro İktisat

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Mikro iktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY1007

İşletme Yönetimi I

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği:Yönetim ve Örgüt Tanımları; Yönetici Kavramı ve Kapsamı, İkibinli Yıllarda Yönetim, Yönetim Biliminin Diğer Toplumsal Bilimlerle İlişkisi, Örgüt, Davranış,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY1009

Genel Muhasebe

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, Muhasebenin temel kavramları, Muhasebe kayıt yöntemleri, Hesap kavramı, Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları, Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları, Muhasebe süreci, Tek düzen hesap planı, Nazım hesaplar, Yevmiye defteri, Açılış kaydı, Yevmiye defterine kayıt mantığı, Muhasebe fişleri, Büyük defter, Mizan, Envanter işlemleri, Muhasebe dışı envanter, Muhasebe içi envanter, Sürekli envanter yöntemi, Aralıklı envanter yöntemi, Değerleme işlemleri, Ay sonu KDV tahakkuk kaydı, Gelir tablosunun hazırlanması, Kesin mizanın hazırlanması, Amortisman, normal amortisman yöntemi, Amortismanda azalan bakiyeler yöntemi, Bilanço, yevmiye defteri ve büyük defter ilişkisi, Düzenleyici hesaplar, Genel kabul görmüş muhasebe standartları, Basit usule tabi olmanın şartları, Basit usulden yararlanamayacak olanlar, Basit usulden gerçek usule geçiş, Basit usulde ticari kazancın tespiti, KDV Hesaplama

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS105

Diksiyon (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Dersin tanımı, etkili anlatımın özellikleri, konuşmada hız, solunum ve seslenme, tonlama, söyleyiş yanlışları, güzel ve etkili konuşma, sözlü sunum teknikleri, sınıf içi diksiyon çalışması.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS101

Bilim Felsefesi (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Felsefe Nedir? Bilim felsefesinin temel konuları nelerdir? Bilim felsefesinin temel problemleri (sınır problemi, doğrulama, yanlışlama, belgeleme) Bilim tarihi, Bilim tarihi ve Bilim felsefesi ilişkisi, Viyana çevre, Popper’ın bilim felsefesi, Thomas Kuhn’un bilim felsefesi, Postmodern bilim felsefesi, eleştirel yaklaşım.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS113

İş sağlığı ve Güvenliği I (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku, temel hukuk, ilk yardım, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, toplam kalite entegre yönetimi, kimyasallar ve tehlikeleri, yangından korunma yöntemleri, iş güvenliği mevzuatı, iş güvenliği eğitim metotları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS103

Girişimcilik ve Strateji I (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Girişimcilikle ilgili kavramlar, tanımlar, Türkiye’ de ve Dünya’ da girişimciliğin tarihçesi ve gelişimi, girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimciliğin unsurları, girişimcilik süreci, yaratıcılık faktörleri, aşamaları ve teknikleri, yenilik ve yenilikçilik ve ilkeleri, girişimcinin finansman kaynakları, girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürme, girişimcilerin başvurabileceği kurumlar, iş planı oluşturma, iş planının değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar, Avrupa’daki fon kaynakları uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin anlatımı ile dersi alan öğrencinin kendi iş fikrini üretmesi, iş planını yazılı olarak oluşturması ve bunun sunumu ile ilgili bir örnek çalışma olacaktır.

 

 

 

II. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ102

Türk Dili II

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ122

İngilizce II

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar; başlangıç ve orta düzey öğrencilerine pratik konuşma becerisi kazandırmak; İngilizce’nin uluslararası kullanımı ve ilgili konular; görsel sunumlar; çeşitli öğretim teknikleri; Dinle-Konuş yöntemleri; iletişimsel yaklaşım, Doğal yaklaşım.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ142

Beden Eğitimi II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersinİçeriği:BedenEğitiminintanımı, bedeneğitimininamacı, bedeneğitimininbölümleri, spor, oyun, jimnastik, sporuntanımı, Türkiye’deyapılansporçeşitleri, sporunsınıflandırılması, oyununtanımı, oyununamacı, bedeneğitimiyönündenoyunjimnastiğintanımı, jimnastiğinamacı, çeşitleri, hareket, hareketlerinkaynaklaragöredağılımı, kaslarınçalışmalaragöreayırımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ144

Güzel Sanatlar II (Müzik)  (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ146

Güz. Sanatlar II (Resim) (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Serbestnoktaçalışması, çizgiçalışması, grafikselolarakisimveunvançalışması, tonlamaçalışması, dokumaçalışması, afisçalışması, içyapıçalışması.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ148

Tiyatroya Giriş II  (Seç.) 

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Güzel Sanatlar alanında yeteneklerini kullanmak isteyen öğrencilere seçmeli olarak uygulanacak, drama, sahne, diksiyon, rol yeteneği alanlarında eğitim verilecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ150

Halk Bil. ve H. Oyunl. II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Halkbiliminin Doğuşu ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi. Karşılaştırmalı Kuram, Fin Yöntemi ve Türkiye’deki Uygulanışı. Propp Yöntemi ve Elazığ Masalları. Yapısalcılık, C. Levi-Strauss ve Dede Korkut’ta Renkler.Farklı Yörelere Özgü Halk Oyunlarının Oyunsal Tanıtımları; Kostüm ve Müzik Özelliklerinin İncelenmesi; Değişik folklorik özellikleri yansıtan halk oyunları, Coğrafi ve diğer etkinliklerden kaynaklanan farklı yöre karakterleri ve kişilik yapılarının incelenmesi; Çifte telli, Ege zeybek; Eskişehir, Silifke, Bitlis ve Artvin yöreleri halk oyunlarının öğretimi; Halk Oyunları ve Kültür İlişkisinin İncelenmesi; Halk Oyunlarının Birinci ve İkinci Kademe Okullarında Nasıl Uygulanacağının Öğretilmesi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ152

Fotografi II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Ders İçeriği ile Bilgiler; Fotoğraf Kompozisyonunda Renkler, Sıcak-Soğuk Renkler, Kontrast /Uyum, Siyah-Beyaz Fotoğraf, Kompozisyonda Denge, Fotoğrafta Oran ve Orantı Kuralı, Mekan Fotoğraf Çekimi, Fotoğrafta Hız ve Hareket, Fotoğrafta Detay Çekimi, Figür /İnsan, Karakter ve İfade, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi, Öğrenilen Kompozisyon Ögeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BEF108

Enformatik ve Bilgisayar  (Seç.)

3

0

3

2

 

Dersin İçeriği:Bu ders Windows’u kullanarak ileri derecede bilgisayar kullanma kabiliyetini sağlar. Ders içerik olarak tablolama yazılımlarını, veritabanı yönetimini, wordprocessoru ve uygulamalı programlarla (Microsoft Excel, Access andPowerpoint) istatistiksel yazılım çalışmalarını kapsar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY1002

İşletme Matematiği

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Kümeler, Denklem ve Eşitsizlikler, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Doğrusal (Lineer) Fonksiyonlar, İkinci Dereceden (Kuadratik) Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Finans Matematiği, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, Belirli - Belirsiz İntegral ve Uygulamaları, Genelleştirilmiş (Improper) İntegral, Diziler ve Seriler, Kuvvet Serileri, Diferansiyel ve Fark Denklemleri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Matris ve Matris Cebri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY1004

İşletme Bilimlerine Giriş II

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:İşletmenin Fonksiyonları, İşletmenin Yönetim Fonksiyonu, İşletmenin Tedarik Fonksiyonu, İşletmenin Üretim Fonksiyonu, İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu, İşletmenin Finans Fonksiyonu, İşletmenin Muhasebe Fonksiyonu, İşletmenin İnsan Kaynakları Fonksiyonu, İşletmenin Halkla İlişkiler Fonksiyonu

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY1006

Örgütsel Davranış

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış yaklaşımları; Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar, davranış düzlemi, statü ve rol davranışları, sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. Algılama, öğrenme, kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, insanlar arası iletişim.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY1008

İşletme Yönetimi II

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği:Yönetim Kuramları, Geleneksel Yönetim Kuramı, İnsan İlişkileri Yönetim Kuramı, Modern Yönetim Kuramları

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY1010

Makro İktisat

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Makro ekonomik politika araçları. İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi, portföy seçim teorisi, Parasalcılar: teorik temelleri veya Keynesyen Teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni Keynesyen Teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni Keynesyen modelinin politika çıkarımları, iş çevirmeleri teorileri, reel çevirmenleri (RBC) modelleri ve sonuçları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS110

İşaret Dili (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Parmak alfabesi, aile ve çevresi, vücut ve sağlık, ev ve ev eşyaları, yiyecek ve içecekler, giyecek ve takılar, duygular, zaman dilimleri, okul ve eğitim, taşıtlar ve trafik, sayılar, meslekler, renkler, müzik aletleri, spor, coğrafya, isimler, zıt anlamlılar, günlük konuşma ve soru cümleleri konularını kapsamaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS114

İş Sağlığı ve Güvenliği II (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:İş kazaları – meslek hastalıkları, ergonomi, istatistik, risk etmenleri, iş hijyeni, iş sağlığı güvenliği kurulları, ulusal iş sağlığı ve güvenliği kişisel koruyucu donanımlar, yangın ve çeşitleri, biyolojik fiziksel risk etmenleri, iş sağlığı ve güvenliği levhalar ve işaretler, 6331 sayılı iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliğinde iletişim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS104

Girişimcilik ve Strateji II (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Girişimcilikle ilgili kavramlar, tanımlar, Türkiye’ de ve Dünya’ da girişimciliğin tarihçesi ve gelişimi, girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimciliğin unsurları, girişimcilik süreci, yaratıcılık faktörleri, aşamaları ve teknikleri, yenilik ve yenilikçilik ve ilkeleri, girişimcinin finansman kaynakları, girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürme, girişimcilerin başvurabileceği kurumlar, iş planı oluşturma, iş planının değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar, Avrupa’daki fon kaynakları uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin anlatımı ile dersi alan öğrencinin kendi iş fikrini üretmesi, iş planını yazılı olarak oluşturması ve bunun sunumu ile ilgili bir örnek çalışma olacaktır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS108

Halkla İlişkiler (seç)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, amacı, önemi, ilkeleri, nitelikleri, teknikleri, halkla ilişkiler eğitimi, mesleği, birimleri, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamaları, mevzuatı, sorunları konularını kapsamaktadır.

 

III. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ223

Atatürk İlk. ve İnkılap Tar. I

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal'in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2001

Temel Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Sağlık, sağlık hizmetleri, hastalıklardan korunma, çocukluk,salgın hastalıklar, adolesan dönem, kadın sağlığı, aile planlaması hakkında temel sağlık bilgileri, Vücut sistemlerindeki hastalıklar hakkında temel sağlık bilgileri, Tıbbi terminoloji ile ilgili temel kavram ve terimler, yazılış ve okunuşları, tıbbi terimleri meydana getiren temel ögeler ve yapısal özellikleri, insan yapısına ilişkin terimler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2003

Sağlık Kurumları Yönetimi I

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Yönetici ve yönetim kavramları, yönetim bilimi ve diğer toplumsal bilimler, yönetim kuramları, geleneksel yaklaşım, insan ilişkileri okulu ve modern örgüt kuramları, sağlık kurumları yönetiminde planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme, kontrol, iletişim, sağlık ve sağlık sistemi, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları, sağlık kurumlarının özellikleri, etkili sağlık hizmetinin özellikleri, hastane organizasyonu, hastane yönetim kurulu görev ve işlevleri, hastane yönetiminin görev ve sorumlulukları, sağlık kurumlarında stratejik yönetim, kurumsal yapı ve tasarım, sağlıkta insan kaynakları yönetimi, kalite kavramı ve toplam kalite yönetimi, kalite sistemlerinin karşılaştırılması, müşteri tatmini ve ölçme yöntemleri, uygulama örnekleri.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2005

Sağlık Hukuku  ve Etiği

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, Sağlık hakkının hukuki kaynakları,hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuki niteliği,·  hasta hakları,hekim hakları,hekimin ve sağlık kurumlarının sorumluluğu,tıbbi müdahaleye rıza,tıbbi araştırmalar,meslek etiği,meslek kuruluşları ve mesleki disiplin,tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları,hastanın aydınlatılması,hekimin yükümlülükleri,hastanın yükümlülükleri,organ ve doku nakli, ilaç hukuku.Sağlık hizmetleri üretiminde ve sunumunda uyulması gereken etik kurallar ve ilkelerin ele alındığı bu ders kapsamında, tıp etiği ve hizmet üretimiyle ilişkisi ile ilgili konular yer almaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2007

Biyoistatistik

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Giriş ve tanımlar, Bilgi toplama yöntemleri, Dağılım ölçütleri ve uygulama, Verilerin sınıflandırılması ve uygulama, Sınıflandırılmış verilerde dağılım ölçütleri ve uygulama, Kuramsal dağılışlar ve uygulama, Örneklem dağılışları ve uygulama, Grafikler, tablolar ve uygulama, Hipotez testlerine giriş.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2009

Sağlık Ekonomisi

3

0

3

3

 

Dersin İçeriği:Ekonomi Bilimi ve Temel Kavramlar, Sağlık ve Sağlık Statüsü, Sağlık Ekonomisi ve Gelişimi, Arz ve Sağlık Hizmetleri Arzı, Talep ve Sağlık Hizmetleri Talebi, Sağlık Hizmetleri Pazarı, Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Sağlık, Sağlık Hizmetleri Finanasman Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Geri Ödeme Ssitemleri, Sağlık Sektörü ve İktisadi Planlama, SSağlık Hizmetleri'nde Ekonomik Değerlendirme, Türkiye Sağlık Harcamaları Analizi, Sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkisi 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2011

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bilgi, doküman, dokümantasyon ve arşiv tanımı, önemi; tıbbi dokümantasyonun tanımlanması ve önemi; tıbbi dokümanlarda sorumluluk ve tıbbi arşiv komitesinin görevleri; tıbbi dokümanlarda kullanılan terminoloji; hasta dosyasının kapsamı, düzenlenmesi ve sağlık kurumları açısından önemi; tıbbi dokümantasyon muhatapları ve hasta bilgilerinin gizliliği; sağlık hizmetleri planlamasında tıbbi dokümanların önemi; klinik istatistiklerin tanımı ve kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Sekreterlik kavramı ve çeşitleri, sekreterlik hizmetleri ile ilgili bilgiler, büro yönetim teknikleri, tıbbi sekreterliğe giriş, tıbbi sekreterlerin görevleri, dosyalama, arşivleme, tıbbi sekreterlerin hak ve sorumlulukları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2013

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim I dersinin tamamlayıcısı olan bu ders sağlık işletmelerinde sermaye bütçelemesi, özkaynak ve yabancı kaynakların yönetimi, sermaye maliyeti ve firma değeri konularını içermektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2015

Türk Sağlık Sistemi

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Türkiye’nin demografik yapısı ve sağlık statüsü, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve kullanımı,  Türk Sağlık Sisteminin organizasyonu, Türk Sağlık Sisteminin yönetimi,  Türk Sağlık Sisteminin ekonomik destek kaynakları,   Türk Sağlık Sisteminde kullanılan kaynaklar (insangücü, sağlık kurumları, teknoloji),   Türk Sağlık Sisteminde hizmet sunumu

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ221

İngilizce III

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar; başlangıç ve orta düzey öğrencilerine pratik konuşma becerisi kazandırmak; İngilizce’nin uluslararası kullanımı ve ilgili konular; görsel sunumlar; çeşitli öğretim teknikleri; dilbilgisi ağırlıklı; Dinle-Konuş (Audio-Linguol) yöntemler; iletişimsel yaklaşım; doğal yaklaşım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ224

Atatürk İlk. ve İnkılap Tar. II

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2002

Sağlık Kurumlarındaİnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamındaki kavramlar, işlevler, teknikler, yöntemler, yaklaşımlar (İKY örgütlenmesi, iş analizi, iş tasarımı, insangücü planlaması, işgören seçme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, başarı değerleme, iş değerleme ve ücret yönetimi, işgöreni kalıcı kılma, İKY bilgi yönetimi); Konu ile ilgili yapılan araştırmalar ile sağlık kurumlarındaki uygulamalar, yaklaşımlar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2004

Sağlık Kurumları Yönetimi II

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Tarihsel akış içerisinde hastanenin yeri ve gelişimi, hastalık ve sağlık-sağlık hizmetleri, hastanenin tanımı ve sınıflandırılması. Yönetim, yönetim ilkeleri, özellikleri ve öğeleri, yöneticinin özellikleri.Hastane idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, hastane işletmesinde temel kavramlar, hastane fonksiyonları ve temel kavramlar. Hastane Fonksiyonları ve Örgütlenmesi: Başhekim ve hastane müdürünün görev ve yetkileri. Tıbbi Fonksiyonlar: Klinik hizmetle, acil servis hizmetleri, servis şef ve uzmanlarının görev yetkileri. Teşhis Üniteleri: Laboratuvar, laboratuvarda çalışan personel ve görevleri, röntgen servisi, röntgen servisinde çalışan personel ve görevleri, radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler. Ameliyathane hizmetleri, yoğun bakım ve reanimasyon hizmetleri, çalışan personelin görev ve yetkileri.Hastane enfeksiyonlarıkontrolu, diyet hizmetleri, eczane hizmetleri, sosyal hizmetler, hemşirelik hizmetleri. Bilimsel kurullar, uzman hekim yetiştirilmesi. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane nöbet, idari ve teknik hizmetleri. Devlet memurları kanunu ile ilgili yönetmelikler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2006

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış, Yangın ve Yangından Korunma, Hastane Enfeksiyonları, Hastane Enfeksiyonları, Hastane enfeksiyonları ile mücadele faaliyetlerinin planlanması ve organizasyonun yapısı, Hastane enfeksiyonlarının raporlanması, Hastane enfeksiyonlarını izleme ve ölçme çalışmaları, Sağlık çalışanlarının psikolojik sorunları, Sağlık çalışanlarının kas iskelet sistemi sorunları, Genel Cerrahi kliniklerinde kesici delici alet yaralanmaları, Radyasyon hakkında genel bilgiler, Ölçme işaretleme ve cihazlar, Radyoloji, Tıbbi Atıklar, Tıbbi atıklar yönetiminde uygulanacak genel esaslar.

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2008

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları ve hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi sisteminin kuruluşu. TMS’de maliyet muhasebesi kayıt yöntemleri (7/A ve 7/B seçenekleri), maliyet unsurları muhasebesi. Hastane işletmelerinde 1. ve 2. gider dağılım yöntemleri, birim maliyet hesaplama yöntemleri, maliyet yöntemlerinin kullanılışı, maliyet bilgilerinin raporlanması.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2010

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

3

0

3

3

 

Dersin İçeriği:Pazarlama kavramı, hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetleri sunum modelleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetim süreçleri, hedef pazar, sağlık tüketicilerinin davranışları, pazarlama araştırmaları, tüketici talep tahminleri, sağlık hizmetlerinde dağıtım kanalları (sevk ve önerme sistemleri), satış artırma çabaları ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma, pazarlama hizmetlerinin değerlendirilmesi, halkla ilişkiler.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2012

Sağlık Teknolojileri ve Yönetimi

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknik malzemeler: röntgen, ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, fako, laser gibi cihazların tanıtımı, işlevleri/sağlık hizmetlerinde teknolojinin yeri, geleneksel yöntemler ve yüksek teknoloji gerektiren yöntemler, verimliliğin sağlanması, fizibilite, yatırım planları, biyomedikal mühendislik hizmetleri, bakım onarım ve koruyucu bakım, eğitim hizmetleri, Sağlık İdarecilerinin bilim, teknolojinin ve sağlık teknolojisinin gereği, önemi, devletin rolü, bir politika oluşturulması gerekliliğini kavramalar, sağlık teknolojisi ürünlerinin gruplandırılması, bunların tanımları (sağlık donatımları ve İlaçlar için), yönetim kademeleri, dünyada ve Türkiye’de ülke  boyutu ve sağlık kuruluşu boyutunda mevcut durum ile alınması gerekli önlemler, sağlık kuruluşlarında teknolojik ihtiyaçların yönetimi kapsamında ihtiyaç tespiti ve yönlendirilmesi, ihtiyacın kuruluş içinden ve dışından karşılanması, talep değerlendirmesi, fizibilite, fayda araştırmaları, kuruluş içi teknik hizmetler ve hizmet birimlerinin çalışması, bakım, onarım, ayar denetimi (kalibrasyon), teknolojik risk yönetimi konularının öğretilmesini içerir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY2014

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek, Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek, Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ222

İngilizce IV

2

0

2

3

           

Dersin İçeriği:Ekonomi, maliye, işletme, kamu yönetimi konularında İngilizce okuma; çeviri yapma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi; İngilizce-Türkçe okuma parçaları (okuma parçalarının her birinde geçen önemli sözcüklerin okunuşlarının kavratılması); okuma parçalarının Türkçe karşılıkları ve parçaların Türkçe çevirilerinin işlenmesi; Türkçe-İngilizce çevirilerin örneklenmesi.

 

V. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3001

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar, genel ve sağlık çevresi ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3003

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu derste temel araştırma mantığı, kavramları ve yöntemleri incelenecektir. Bilim, sosyal bilimler, sosyal araştırma kavramları, nitel ve nicel araştırma desenleri, veri toplama ve analizi gibi süreçler derinlemesine ele alınacaktır. Derste özellikle iltişim çalışmalarında kullanılan farklı araştırma tarzlarının ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yönelimleri vurgulanacaktır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3005

Sağlık Kurumlarında Kantitatif Karar Verme Teknikleri

3

0

3

3

 

Dersin İçeriği:Sayısal Karar Verme Yöntemlerinin Gelişimi, Tanımı, Temel Özellikleri ve Uygulama Alanları, Karar Problemlerinin Yapısı, Modellenmesi, Doğrusal Cebir ve Denklem Sistemleri, doğrusal Programlamanın tanımı ve dayandığı varsayımlar, uygulanma alanları, matematiksel modelinin kurulması, doğrusal Programlama Modelinin Geometrik ve Cebirsel Çözüm Teknikleri, grafik Yöntem: Yöntemin özellikleri, maximizasyon ve minimizasyon ve özel durum problemlerinin çözümü, simplex Yöntem: Özellikleri, kullanılan değişkenler mak/min çözümleri, simplex yönteminde özel durumlar ve farklı erkomik amaçlı problem çözümleri, doğrusal Programlamada dualite ve duyarlılık analizi,  MS Excel ve Bilgisayar Paket Program (POMWIN, WINQSB)Uygulamaları

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3007

Sağlık Kurumlarında Girişimcilik 

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği:Girişimcilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi, gelişimi, fonksiyonları ve girişim türleri, girişimciliğin özellikleri ve girişimcilerdeki kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, girişimcilikte  motivasyon, yaratıcılık ve yenilik, iç ve dış grişimcilik, girişim finansmanı, girişimci için sermaye edinme yolları, buluş, marka ve tasarımların korunması, girişimcilikteİş fikirleri, İş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi, iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, sağlık sektöründe girişimcilik öyküleri, sağlık sektöründe girişimcilikte örnek olay incelemeleri

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3009

İdare Hukuku

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:İdare hukukunun tarihçesi, gelişimi, tanımı, hukuk sistemi içerisindeki yeri, idare teşkilat ve türleri, Türk idare teşkilatının incelenmesi, vesayet makamları, görevleri, sorumlulukları, idarenin yargısal denetimi

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3011

Sağlık Sosyolojisi

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Sağlık sosyolojisi, sağlık ve demografik özellikler, sosyal stres, sağlık davranışı ve yaşam stili, hastalık davranışı, alternatif tıp yöntemleri, hasta rolü, hemşire - hasta etkileşimi, toplum değişiminde hemşire, sağlık bakım hizmetleri ve sosyal politikalar, gelişmiş ülkelerde sağlık bakımı, toplumcu modelde sağlık bakımı. Toplumda üreme hakları ve cinselliğe yönelik değer ve normlar

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY 3013

Olağanüstü Durumlarda Sağlık Yönetimi

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Sağlık Durumu Değerlendirilmesi , Tıbbı Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Yardımların Organizasyonu, İOlağanüstü Durumlarda Çevre Sağlığı Yönetimi, Bulaşıcı Hastalıklara Yaklaşım , Olağanüstü Durumlarda Risk Grupları,Olağanüstü Durumların Ruh Sağlığına Etkileri,Kamp Koşullarında Çevre Sağlığı Hizmetleri, Olağanüstü Durumlarda Beslenme, Olağanüstü Durumlara Hazırlık Planları, Olağanüstü Durumlarda Tıbbı Etik,

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3015

Kamu Maliyesi ve Bütçe

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Kamu maliyesi yaklaşımları, kamu ekonomik faaliyetlerin nedenleri ve amacı, kamu kesimde ekonomik etkinlik ve başarısızlık, kamu harcamaları, verginin tanımı, verginin türleri,, ilkeleri, Türkiye'de yerel yönetimler, bütçe kavramı ve tarihi, bütçe teorileri ve sistemleri, Türkiye'de bütçe sistemleri, bütçe süreci, maliye politikasının tanımı, maliye politikasının konusu, maliye politikasının amaçları,

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3017

Halk Sağlığı

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Sağlığın Bozulmasını Etkileyen Etmenler, Hastalık Etmenlerinin Bulaşma ve Tesit Yolları, Su Hijyeni, Beslenme, Yerleşme ve Barınma Yeri Hijyeni, Atmosfer Kirliliği, Atık, Atık Maddeler ve Bunların Zarasız Hale Getirilmesi, Toplumu Bulaşıcı Hastalıklardan Koruma

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3019

Farmakoloji

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Farmakolojiye giriş, otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar, kardiyovasküler-renal sistem ilaçları, Düz kas üzerine etkili ilaçlar, santral sinir sistemine etki eden ilaçlar, analjezik, antiinflamatuar ilaçlar, endokrin sistem farmakolojisi, kemöterapotikler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3021

Mesleki Yabancı Dil I

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Bu derste öğrenciler branşlarıyla ilgili konularda okuma parçaları çalışırlar. Özel olarak düzenlenmiş bu okuma parçalarında kendi alanlarıyla bağlantılı birçok yeni kelime öğrenirler ve ileride meslekleriyle ilgili yazılmış yayınları kolaylıkla takip ederler.Introduction, Basic Business Communication, Basic Business Communication,  Basic MedicalTerminology, Basic MedicalTerminology, Business Management &Strategical Management, Business Management &Strategical Management, PublicHealth, HealthEconomics, MedicalRecordDocumentation,  Relevantarticlereadinganddiscussion

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3023

Hasta İlişkileri Yönetimi

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Hasta İlişkileri Kavramı ve Özellikleri, Hasta Tatmini ve Hasta Sadakati Yaratma, Hasta İlişkileri ve İlişkisel Pazarlama, Satış ve Pazarlamada Toplam Kalite Yönetimi, Hasta İçin Değer Yaratma, Hasta Yaşam Boyu Değeri, Hasta Hizmet Kalitesi-Hasta Hizmet Sistemi, Hasta Tutma Modeli, Hasta Tutma Programlarının Geliştirilmesi, Hasta Şikayetlerini Ele Alma, Hasta İlişkilerinin Ölçülmesi, Hasta Odaklı Kültürün Yayılması, Kültür Değişimindeki Engeller, Hasta Odaklı Değişim Yönetimi

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3025

Sağlık ve Toplum

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Sağlık tanımları ve teorileri,  Sağlık ile ilgili yaklaşımlar, Sağlık ve hastalığın açıklanması,  Sağlık ve hastalığın tarihsel gelişimi, Sağlığı etkileyen faktörler, Batı tıbbının gelişim, Alternatif tıp uygulamaları

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3027

Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi ve Denetim

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Performans tanımı, performans ile ilgili kavramlar, Performans yönetimi, Performans yönetimi süreci, Performans yönetimi konusunda argümanlar, Performans yönetimi konusunda karşıt argümanlar, Performans yönetimi anlayışında değişim, Kamu sektöründe performans yönetimi,Performans Ölçüm ve Denetim Sistemlerinin Tasarımı, Performans Göstergeleri, Performans Ölçüm Modelleri (Toplam Faktör Verimliliği, Toplam Verimlilik Ölçüm Modeli, Maliyete Dayalı Performans ÖlçümModeli, İstatistiksel Performans Ölçüm ve Denetim Modeli, Performans Yönetimi Sağlık kurumlarında performans ölçümü, Sağlık kurumlarında performansa dayalı ücretlendirme sistemleri, Sağlık hizmetlerinde performans yönetimi modelleri, Sağlık Bakanlığı performans yönetimi modeli, Performans yönetiminin sağlık hizmetlerine etkileri, Sağlık kurumlarında performans yönetimi uygulamaları, Sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3029

Sağlık Kurumlarında Fizibilite ve Yatırım Yönetimi

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Yatırım kararı mantığı, yatırım tipleri, yatırım kararına etki eden soysal faktörler, yatırım kararına etki eden fiziksel faktörler, fizibilite, fizibilite revizyonu ve onayı, fizibilite ışığında proforma bütçe, proforma gelir tablosu, proforma bilanço ve nakit akışının düzenlenmesi, Yatırımın Kapsamı, Yatırım Türleri ve Yatırım Harcama  Arasındaki Farklar, İşletme Sermayesi Yönetimi ve Etkinliğinin Ölçülmesi, Fizibilite Etüdü Hazırlanması, Paranın Zaman Değeri  I, Başabaş  Noktası Analizleri, Sermaye Maliyeti ve Ortalama Sermaye Maliyeti, Belirlilik Ortamlarında Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan  Proje Değerleme Yöntemleri, Yatırımlarda Yenileme Kararları, Yatırımların Azaltılması ve İşletme Dışında Bırakılması

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3031

İşaret Dili

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. YARIYIL

                      

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3002

Sağlık Kurumlarında Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

3

0

3

3

 

Dersin İçeriği:Lojistiğin Tarihsel Gelişimi, Lojistik nedir, tanımı, prensipleri, temel kavramları, lojistik maliyetleri, Lojistiğin operasyonel amaçları, temel lojistik faaliyetler, Lojistik ve toplam kalite yönetimi, Lojistik ve tam zamanında üretim, Dış kaynak kullanımı, yararları ve sakıncaları, Tedarikçi seçiminde etkili faktörler, 3. Parti lojistik, 4. Parti lojistik Sağlık hizmetlerinde lojistik ve operasyon yönetimi, tedarik ve değer zinciri yönetiminegiriş, Talep yönetimi:Talep tahmin yöntemleri, Talep yönetimi:Tahmin hatalarının değerlendirilmesi, Hastane, kan bankası, ambulans yeri seçimi:Miktar-Maliyet Analizi, Hastane, kan bankası, ambulans yeri seçimi:Ağırlık Merkezi Yöntemi, Yerleşim düzenlemesi:Sistematik yerleşim düzenlemesi yöntemi, Darboğaz yönetimi ve hasta-süreç akışının optimizasyonu, Satınalma yönetimi,  Stok yönetimi:stok sistemlerinin sınıflandırılması, Stok yönetimi:stok kontrol sistemleri, Hastane ve hastane eczanesinde depo yönetimi,kurumsal kaynak planlaması uygulamaları ve tedarikçinin yönettiği stok, Geri dönüşüm ve tıbbi atık yönetiminde araç rotalama, Geri dönüşüm ve tıbbi atık yönetiminde araç çizelgeleme

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSY3004

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Kalitenin Tarihçesi, Kaliteye yönelik kavramlar, Kalite kontrol, İstatistiki kalite kontrol, İstatistiki Kalite Kontrol Araçları, Kalite Güvencesi, Güvence Sistem Türleri, Sistem prosedürleri, Toplam Kalite Yönetimi ve Kullanılan Araçlar, Ölçme ve değerlendirme, Liderlik, Takım Çalışması

 

Dersin Kodu

Dersin Adı